0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Warunki sprzedaży programu Użytkowanie Maszyn i Urządzeń w Przedsiębiorstwie SQL

REGULAMIN SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

I Postanowienia ogólne


Udzielającym licencji – licencjodawcą jest Spółka FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000037307, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, zwana dalej FORUM lub Spółką.

II Definicje

Oprogramowanie – program komputerowy działający w środowisku Windows Vista, Windows 7, Windows 10, dostarczane przez FORUM w formie kodu wynikowego na płycie CD-ROM.

Podręcznik użytkownika – zbiór luźnych kartek formatu A5 w oprawie segregatorowej, stanowiące uzupełnienie i wsparcie dla Oprogramowania, tj. zawierające instrukcję korzystania z Oprogramowania, dane techniczne, informacje odnośnie do prawa autorskiego i licencji.

Licencja – odpłatne, niewyłączne, ograniczone czasowo prawo do korzystania z Oprogramowania obejmujące także prawo do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie określona w zamówieniu, za które Zamawiający zapłaci stosowną opłatę licencyjną (licencja obejmuje wersje: jednostanowiskową, pięciostanowiskową lub sieciową).

Aktualizacje – w trakcie posiadania ważnej licencji Użytkownik ma prawo do instalowania bez dodatkowych opłat wydawanych przez FORUM aktualizacji do Oprogramowania.

Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego1 , osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na Oprogramowanie.

Użytkownik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania.

III Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:
  • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych FORUM lub na stronie internetowej FORUM,
  • dostarczenie do FORUM zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • potwierdzenia zamówienia telefonicznego w rozmowie z konsultantem.
 2. Składając zamówienie, Zamawiający:
  • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
  • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

IV Realizacja zamówień

 1. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Forum Media Polska a Zamawiającym umowy sprzedaży licencji na Oprogramowanie.

 2. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).

 3. W ramach zamówienia, Zamawiający otrzymuje:
  • nośnik (płyta CD-ROM) zawierająca Oprogramowanie,
  • podręcznik użytkownika,

 4. Zamówione Oprogramowanie na płycie CD wraz z podręcznikiem użytkownika dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

 5. W momencie dostarczenia przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie paczki lub jej zawartości, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający nr listu przewozowego i podpis kuriera. O fakcie spisania protokołu należy niezwłocznie powiadomić FORUM.

 6. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami minimalnymi. Sposób instalacji oraz wymagania minimalne określono w Podręczniku Użytkownika.

 7. Instalacja Oprogramowania wymaga rejestracji za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

V Sposób, termin i forma płatności

 1. Do ceny zamówionych produktów doliczany jest podatek VAT oraz koszty pakowania i wysyłki.

 2. Wraz z zamówionym produktem zamawiający otrzymuje fakturę z 10-dniowym terminem płatności.

VI Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 1. Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

 2. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez FORUM z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.

 3. FORUM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.

VII Wymagania techniczne

Do korzystania z Oprogramowania wymagane jest posiadanie przez użytkownika:

 1. Komputera osobistego ze:
  • środowiskiem operacyjnym: Windows Vista, Windows 7, Windows 10,
  • zainstalowanym Microsoft .NET Framework (instalator dostępny na płycie CD z programem),
  • zainstalowanym Microsoft SQL Server (2008 lub nowszym), albo lokalną bazą SQL Server Express LocalDB (instalator dostępny na płycie CD z programem).

 2. Minimalna konfiguracja sprzętowa:
  • procesor Pentium,
  • pamięć RAM 1 GB,
  • napęd CD-ROM
  • wymagana wolna przestrzeń na twardym dysku 500 MB.

VIII Prawa autorskie i Licencja

 1. Oprogramowanie wraz z dołączonym do niego podręcznikiem użytkownika stanowi przedmiot praw autorskich Spółki FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i podlega ochronie m.in. na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Zamawiający może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Używanie Oprogramowania w sposób sprzeczny lub nieprzewidziany niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie praw autorskich Forum.

 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz złożonego zamówienia na Zamawiającego nie przechodzą w jakimkolwiek zakresie majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

 4. Na podstawie niniejszego Regulaminu Forum udziela Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo licencji obejmującej prawo do korzystania z Oprogramowania w wersji określonej na fakturze, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz prawo do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie określona w zamówieniu, za które Zamawiający zapłaci stosowną opłatę licencyjną (licencja obejmuje wersje: jednostanowiskową, pięciostanowiskową lub sieciową). Licencja obejmuje ponadto prawo do korzystania ze wszystkich aktualizacji i patchów Oprogramowania wydanych przez FORUM w okresie trwania licencji.

 5. Forum nie gwarantuje, że Oprogramowanie lub jego dokumentacja odpowiadać będą wymaganiom i potrzebom Zamawiającego.

 6. Usunięcie Oprogramowania z pamięci komputera nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 7. Odpowiedzialność Forum względem Zamawiającego z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Oprogramowania jest ograniczona do wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił za Oprogramowanie.

Uprawnienia Zamawiającego:

 1. Dla wersji jednostanowiskowej
   Zamawiającemu przysługuje prawo do:
  • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
  • zainstalowania Oprogramowania na pojedynczym stanowisku komputerowym, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
  • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 2. Dla wersji pięciostanowiskowej
   Zamawiającemu przysługuje prawo do:
  • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
  • zainstalowania Oprogramowania na co najwyżej pięciu stanowiskach komputerowych, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
  • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 3. Dla wersji sieciowej
   Zamawiającemu przysługuje prawo do:
  • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
  • zainstalowania Oprogramowania na komputerze serwerze z dostępem ze stanowisk komputerowych, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
  • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Zamawiającemu nie przysługuje w szczególności prawo do:

 1. Użytkowania Oprogramowania w wersji innej niż ujęta na fakturze lub sporządzania kopii Oprogramowania w sposób odbiegający od podanego w niniejszej Licencji.

 2. Wykorzystywania zawartych w Programie treści merytorycznych FORUM celem ich dalszej publikacji, przedruku, wykorzystania w innych celach niż własnych.

 3. Tłumaczenia, dekompilowania i stosowania innych podobnych metod analizy Oprogramowania.

 4. Modyfikowania Oprogramowania lub łączenia części lub całości Oprogramowania z innym programem.

 5. Użyczania, oddawania w dzierżawę lub najem, zbywania ani odstępowania Oprogramowania osobom trzecim. Zakazane jest również oddawanie Oprogramowania do używania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym.

Okres trwania licencji

 1. Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury przez FORUM na rzecz Zamawiającego.

 2. Po upływie 12 miesięcy, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, licencja jest przedłużana o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Niezapłacenie faktury nie powoduje rozwiązania umowy licencyjnej, jednakże opłacenie faktury jest warunkiem koniecznym do korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego.

 3. FORUM gwarantuje Zamawiającemu wysokość ceny dwóch kolejnych dwunastomiesięcznych następujących po sobie nieprzerwanych przedłużeń rozpoczynających się po pierwszych dwunastu miesiącach licencji. Koszt jednego dwunastomiesięcznego przedłużenia jest przedstawiany Zamawiającemu przed zakupem licencji.

 4. Po upływie łącznie trzydziestu sześciu nieprzerwanych miesięcy korzystania z licencji cena kolejnego przedłużenia dwunastomiesięcznego zostanie udostępniona Zamawiającemu w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, w którym będzie wystawiona faktura za owo dwunastomiesięczne przedłużenie. Formą udostępnienia tej informacji będzie wykaz cen na stronie e-forum.pl. Mechanizm będzie w tym kształcie powtarzany co roku.

 5. Brak możliwości korzystania z Oprogramowania z powodu niezapłacenia faktury nie wpływa na okres obowiązywania licencji, który jest liczony od daty wystawienia faktury przez FORUM.

 6. Ceny promocyjne i udzielone rabaty dotyczą wyłącznie jednostkowego zamówienia i nie przechodzą automatycznie na kolejne okresy licencyjne. W przypadku przedłużenia licencji na kolejny okres stosuje się ceny obowiązujące w chwili wystawienia faktury.

 7. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia licencji w formie pisemnej na adres FORUM lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującej licencji (liczy się data wpływu pisma do FORUM). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

IX Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. FORUM nie prowadzi wysyłki produktów „na próbę”, tj. na bezpłatny okres testowania produktu.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia. W celu reklamacji wadliwych elementów publikacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zwierające opis wady wraz z reklamowanym produktem.

 3. FORUM przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych elementów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:
  • fizyczne uszkodzenie segregatora lub kartek,
  • błędy drukarskie lub introligatorskie,
  • wadliwość nośnika DVD lub CD,
  • innych wad produktu powstałych z winy FORUM lub podczas transportu do Zamawiającego.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

 6. FORUM wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.
 7. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.forum-media.pl, Złożenie zamówienia dostępu do serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: e-mail: bok@forum-media.pl.

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*