Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz świadczenia usług dostępu do serwisu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, (dalej „Regulamin), określa zasady sprzedaży Programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz   świadczenia usług dostępu do  Serwisu.

Wydawcą oraz Sprzedawcą Programów szkoleniowo-edukacyjnych, a także Usługodawcą i Administratorem Serwisu jest: Spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje
Program szkoleniowo – edukacyjny – kurs, szkolenie będące produktem składającym się z Cykli szkoleniowych (zwany dalej Programem).

Cykl szkoleniowy – będący częścią Programu zestaw materiałów na nośnikach CD lub DVD. Ilość płyt w ramach Cyklu określona jest w ofercie produktowej. Poszczególne płyty Cyklu wysyłane są do Zamawiającego w odstępach 6 – 8 tygodniowych.

Serwis – portal umożliwiający dostęp do materiałów z Programu poprzez stronę www.

Program Premium – Program wraz z Serwisem dostępnym dla Zamawiającego na cały okres trwania kursu.
Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
Abonament – pod pojęciem Abonamentu należy rozumieć pełen okres trwania kursu składającego się z Cykli szkoleniowych oraz, jeśli wybrano, czasowy i płatny dostęp do Serwisu (w zależności od posiadanego rodzaju konta Użytkownika), umożliwiający wykorzystanie wszystkich lub wybranych jego funkcjonalności.
Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.

 Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
 • w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Płatności
Cena oraz okres Abonamentu wskazane są w formularzu zamówienia i zależą od wybranego przez Zamawiającego planu płatności. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.

Dostępne są następujące plany płatności:

 • Cykliczny  – Zamawiający płaci za każdą płytę Programu osobno, aż do końca trwania Abonamentu, na podstawie faktury VAT z 13-dniowym terminem płatności otrzymanej wraz z płytą, w odstępach 6 – 8 tygodniowych (określonych w ofercie)
 • Kompletny – Dla Programów, które zostały już zakończone, Zamawiający może zapłacić za cały Program na podstawie jednej faktury VAT z 13-dniowym terminem płatności i otrzymać kompletny Program w jednej przesyłce

Po upływie kursu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, Abonament jest przedłużany o następny okres Abonamentu w cyklicznym planie płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenia faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. 

Dla Programu Premium, niezależnie od wybranego planu płatności, Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres całego kursu wskazany na zamówieniu, bez możliwości rezygnacji z dostępu przed upływem końca kursu. Czas dostępu do Serwisu liczony jest od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Przerwy między wylogowaniem a ponownym zalogowaniem nie wydłużają czasu dostępu do Serwisu. W przypadku braku płatności za fakturę w terminie następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.

5. Sposób płatności

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówiony Abonament w zależności od wybranego planu płatności:

 • Opłata na podstawie faktury VAT:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

 • Płatność on-line:

Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.
W przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

 

 • Opłata na podstawie faktury pro forma:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura pro forma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura pro forma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma. 

 6. Realizacja zamówień i dostęp do Serwisu

 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Forum Media Polska a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru lub, w przypadku Premium, umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
 • Poszczególne egzemplarze składające się na Cykl szkoleniowy przesyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
 • Przedłużenie kursu na kolejny – taki sam okres – następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez Zamawiającego rezygnacji. Procedura rezygnacji opisana jest  w punkcie 12. niniejszego regulaminu.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik. Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi. 

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

8. Wymagania techniczne
Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player.

9. Licencja
Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do Serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

  

12. Reklamacje, rezygnacje i noty/faktury korygujące

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia kursu w terminie 14 dni przed końcem aktualnie posiadanego kursu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania Abonamentu w okresie jego trwania. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.   
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-forum.pl. Złożenie zamówienia dostępu do Serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Forum Media Polska Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.e-forum.pl, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*