0 Koszyk
Logowanie

Warunki sprzedaży programu Użytkowanie Maszyn i Urządzeń w Przedsiębiorstwie SQL

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O. - SQL

 

I Postanowienia ogólne

Udzielającym licencji – licencjodawcą jest Spółka FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000037307, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, zwana dalej FORUM lub Spółką.

II Definicje

Oprogramowanie – program komputerowy działający w środowisku Windows Vista, Windows 7, Windows 10, dostarczany przez FORUM w formie pliku instalacyjnego do pobrania z Internetu za pośrednictwem linku udostępnianego przez FORUM.

Podręcznik użytkownika – plik cyfrowy zapisany w jednym z formatów przypisanych do plików tekstowych (np. DOCX, PDF) zawierający instrukcję korzystania z Oprogramowania, dane techniczne, informacje odnośnie do prawa autorskiego i licencji.

Licencja – odpłatne, niewyłączne, ograniczone czasowo prawo do korzystania z Oprogramowania obejmujące także prawo do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie określona w zamówieniu, za które Zamawiający zapłaci stosowną opłatę licencyjną (licencja obejmuje wersje: jednostanowiskową, pięciostanowiskową lub sieciową).

Aktualizacje – w trakcie posiadania ważnej licencji Użytkownik ma prawo do instalowania bez dodatkowych opłat wydawanych przez FORUM aktualizacji do Oprogramowania.

Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego1 , osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na Oprogramowanie.

Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Użytkownik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania.

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Oprogramowania.

Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane Zamawiającego i szczegóły Zamówienia.

Zamówienie – czynność podejmowana przez Zamawiającego, polegająca na:

 • wypełnieniu i przesłaniu do FORUM Formularza zamówienia w wersji papierowej dostępnego w materiałach promocyjnych lub na stronie internetowej FORUM,
 • dostarczeniu do FORUM danych ujętych w Formularzu Zamówienia w innej formie niż poprzez Formularz Zamówienia np. w formie pisemnej lub wiadomości e-mail,
 • potwierdzenie zamówienia telefonicznego w rozmowie z konsultantem.


Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Zmawiającego, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie FORUM, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

III Procedura zawierania umowy

1. FORUM przedstawia ofertę zawarcia umowy, w szczególności przez:

 • udostępnienie jej w materiałach promocyjnych;
 • przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
 • zamieszczenie jej w serwisie internetowym FORUM.
   

2. Wraz z ofertą FORUM informuje w szczególności o okresie obowiązywania umowy i zasadach płatności.

3. Przed zawarciem umowy FORUM umożliwia pobranie z serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).

4. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę FORUM przez:

 • wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go pocztą lub kurierem pod adres FORUM,
 • w formie skanu - pocztą elektroniczną na adres e-mail FORUM,
 • wypełnienie Formularza zamówienia online w serwisie internetowym FORUM,
 • złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta.
   

5. Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje postanowienia Regulaminu,
 • w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że Zamówienie składa jako przedsiębiorca lub Przedsiębiorca-Konsument.
 • oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez FORUM,
 • wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   

6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego. Wraz z informacją Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

7. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Przedsiębiorcę-Konsumenta jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przyjęcie do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania,

9. FORUM nie zawiera umów licencji Oprogramowania z podmiotami pochodzącymi z krajów objętych sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych m. in. Kuba, Iran, Sudan, Syria, Korea Północna, Rosja, Białoruś jak również z podmiotami powiązanymi finansowo z tymi krajami lub powiązanymi z podmiotami pochodzącymi z tych krajów lub z nimi finansowo powiązanych. Przed przyjęciem Zamówienia FORUM zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia oświadczenia o braku powiązań i związków Zamawiającego z państwami objętymi sankcjami.

IV Realizacja zamówień

1. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy FORUM a Zamawiającym umowy udzielenia licencji na Oprogramowanie.

2. Umowa realizowana jest niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą przekazania przez FORUM Zmawiającemu linku umożliwiającego pobranie Oprogramowania.

3. W ramach zamówienia, Zamawiający otrzymuje:

 • możliwość pobrania Oprogramowania,
 • Podręcznik użytkownika,
 • dostęp do kompleksowego szkolenia z zakresu funkcjonalności Oprogramowania na platformie szkoleniowej UNIQSKILLS.
   

4. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami minimalnymi. Sposób instalacji oraz wymagania minimalne szczegółowo określono w Podręczniku Użytkownika.

5. Instalacja Oprogramowania wymaga rejestracji za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

6. Oprogramowanie zawiera treści w języku polskim. Oprogramowanie może zawierać treści w innych językach jeżeli wynika to wyraźnie z oferty FORUM lub Podręcznika Użytkownika.

V Sposób, termin i forma płatności

1. Do ceny zamówionych produktów doliczany jest podatek VAT oraz koszty pakowania i wysyłki. 

2. Wraz z licencją na Oprogramowanie zamawiający otrzymuje fakturę z 10-dniowym terminem płatności.              

VI Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

1. Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia.              

2. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez FORUM z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.

3. FORUM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego FORUM wysyła powiadomienia do Zamawiającego.

VII Wymagania techniczne

Do korzystania z Oprogramowania wymagane jest posiadanie przez użytkownika:

1. Komputera osobistego ze:

 • środowiskiem operacyjnym: Windows Vista, Windows 7, Windows 10,
 • zainstalowanym Microsoft .NET Framework,
 • w przypadku wersji SQL - zainstalowanym Microsoft SQL Server (2008 lub nowszym), albo lokalną bazą SQL Server Express LocalDB

  Minimalna konfiguracja sprzętowa:
   
 • procesor Pentium,
 • pamięć RAM 1 GB,
 • wymagana wolna przestrzeń na twardym dysku 500 MB.
   

VIII Prawa autorskie i Licencja

1. Oprogramowanie wraz z dołączonym do niego podręcznikiem użytkownika stanowi przedmiot praw autorskich Spółki FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i podlega ochronie m.in. na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.          

2. Zamawiający może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Używanie Oprogramowania w sposób sprzeczny lub nieprzewidziany niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie praw autorskich Forum.                 

3. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz złożonego zamówienia na Zamawiającego nie przechodzą w jakimkolwiek zakresie majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.            

4. Na podstawie niniejszego Regulaminu Forum udziela Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo licencji obejmującej prawo do korzystania z Oprogramowania w wersji określonej na fakturze, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz prawo do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie określona w zamówieniu, za które Zamawiający zapłaci stosowną opłatę licencyjną (licencja obejmuje wersje: jednostanowiskową, pięciostanowiskową lub sieciową). Licencja obejmuje ponadto prawo do korzystania ze wszystkich aktualizacji i patchów Oprogramowania wydanych przez FORUM w okresie trwania licencji.           

5. FORUM nie gwarantuje, że Oprogramowanie posiada cechy i funkcjonalności opisane w ofercie FORUM oraz podręczniku użytkownika. FORUM nie gwarantuje, że Oprogramowanie odpowiada konkretnym potrzebom Zamawiającego..

6. Usunięcie Oprogramowania z pamięci komputera nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.      

7. Odpowiedzialność Forum względem Zamawiającego z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Oprogramowania jest ograniczona do wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił za Oprogramowanie.

Uprawnienia Zamawiającego:

Dla wersji jednostanowiskowej

Zamawiającemu przysługuje prawo do:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
 • zainstalowania Oprogramowania na pojedynczym stanowisku komputerowym, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
 • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).         
   

Dla wersji pięciostanowiskowej

Zamawiającemu przysługuje prawo do:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
 • zainstalowania Oprogramowania na co najwyżej pięciu stanowiskach komputerowych, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
 • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).         
   

Dla wersji sieciowej

Zamawiającemu przysługuje prawo do:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
 • zainstalowania Oprogramowania na komputerze serwerze z dostępem ze stanowisk komputerowych, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
 • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
   

Zamawiającemu nie przysługuje w szczególności prawo do:

1. Użytkowania Oprogramowania w wersji innej niż ujęta na fakturze lub sporządzania kopii Oprogramowania w sposób odbiegający od podanego w niniejszej Licencji.       

2. Wykorzystywania zawartych w Programie treści merytorycznych FORUM celem ich dalszej publikacji, przedruku, wykorzystania w innych celach niż własnych.  

3. Tłumaczenia, dekompilowania i stosowania innych podobnych metod analizy Oprogramowania.

4. Modyfikowania Oprogramowania lub łączenia części lub całości Oprogramowania z innym programem.

5. Użyczania, oddawania w dzierżawę lub najem, zbywania ani odstępowania Oprogramowania osobom trzecim. Zakazane jest również oddawanie Oprogramowania do używania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym.

Okres trwania licencji

1. Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury przez FORUM na rzecz Zamawiającego.

2. FORUM zastrzega sobie prawo do wstrzymania Zamawiającemu możliwości korzystania z Oprogramowania w okresie trwania licencji, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą opłaty licencyjnej. Zablokowanie dostępu nie wydłuża okresu udzielonej licencji.

3. Po upływie 12 miesięcy, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, licencja jest przedłużana o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Niezapłacenie faktury nie powoduje rozwiązania umowy licencyjnej, jednakże opłacenie faktury jest warunkiem koniecznym do korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego.           

4. FORUM gwarantuje Zamawiającemu wysokość ceny dwóch kolejnych dwunastomiesięcznych następujących po sobie nieprzerwanych przedłużeń rozpoczynających się po pierwszych dwunastu miesiącach licencji. Koszt jednego dwunastomiesięcznego przedłużenia jest przedstawiany Zamawiającemu przed zakupem licencji.

5. Po upływie łącznie trzydziestu sześciu nieprzerwanych miesięcy korzystania z licencji cena kolejnego przedłużenia dwunastomiesięcznego zostanie udostępniona Zamawiającemu w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, w którym będzie wystawiona faktura za owo dwunastomiesięczne przedłużenie. Formą udostępnienia tej informacji będzie wykaz cen na stronie e-forum.pl. Mechanizm będzie w tym kształcie powtarzany co roku.               

6. Brak możliwości korzystania z Oprogramowania z powodu niezapłacenia faktury nie wpływa na okres obowiązywania licencji, który jest liczony od daty wystawienia faktury przez FORUM.           

7. Ceny promocyjne i udzielone rabaty dotyczą wyłącznie jednostkowego zamówienia i nie przechodzą automatycznie na kolejne okresy licencyjne. W przypadku przedłużenia licencji na kolejny okres stosuje się ceny obowiązujące w chwili wystawienia faktury.              

8. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia licencji w formie pisemnej na adres FORUM lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującej licencji (liczy się data wpływu pisma do FORUM). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

9. FORUM jest uprawnione do jednostronnej zmiany treści dostępnych w Oprogramowaniu także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. FORUM jest zobowiązane poinformować Zamawiającego o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.

10. W przypadku gdy Zamówienie realizowane jest na rzecz Przedsiębiorcy-Konsumenta FORUM wyraźnie zawiadamia go o:

 • zbliżającym się upływie okresu trwania licencji,
 • automatycznym przedłużeniu licencji,
 • aktualnej cenie,
 • prawie do zgłoszenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia,
 • prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o automatycznym przedłużeniu licencji.
   

IX Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

1. FORUM nie udziela licencji „na próbę”, tj. na bezpłatny okres testowania produktu.     

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia. W celu reklamacji wadliwych elementów publikacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zwierające opis wady wraz z reklamowanym produktem.                 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Zamawiającego.

5. FORUM wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.
   

6. FORUM jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu FORUM. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

7. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.forum-media.pl, Złożenie zamówienia dostępu do serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: e-mail: bok@forum-media.pl.

X Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody FORUM na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. FORUM w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.

3. Ewentualne spory z przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o Regulamin będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FORUM.

Asystent (Online)