Teczka pedagoga specjalnego | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Logopedia

Teczka pedagoga specjalnego

„Teczka pedagoga specjalnego” to pakiet gotowych do wdrożenia działań rekomendowanych przez Radę Programową czasopism „Głos Pedagogiczny” i „Terapia specjalna”. Przekazujemy Państwu bogatą bazę materiałów przygotowanych specjalnie z myślą o pedagogach specjalnych - nowego stanowiska, które zostało wprowadzone przez MEiN jako obowiązkowe po 1.09.2022r. W teczce znajdą Państwo narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów uczniów we współpracy z pozostałymi specjalistami, analizy przypadków i gotowe plany pracy.

Wybierz swoją wersję

Narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz praktyczny poradnik wspomagający pedagogów specjalnych w ich codziennej pracy

„Teczka pedagoga specjalnego” to praktyczna publikacja wspierająca osoby na nowej funkcji w ich codziennej pracy. Z pomocą poradnika wywiążą się Państwo z zadań pedagoga specjalnego i obowiązków nałożonych przez prawo oświatowe i dyrektora jednostki oświatowej. „Teczka pedagoga specjalnego” opracowywana jest przez zespół złożony z wykwalifikowanych praktyków, uznanych pedagogów i psychologów.

W Teczce Pedagoga Specjalnego otrzymują Państwo ok. 90 edytowalnych dokumentów, w tym m.in.:

PLANY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO, DZIENNIKI ZAJĘĆ

NARZĘDZIA I PROCEDURY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

 • Komentarz ekspertów do niezbędnych kwalifikacji w okresie przejściowym oraz po 2026r., dzięki którym nie będzie wątpliwości, kto może pełnić funkcję pedagoga specjalnego
 • Wytyczne dla dyrektora jak prawidłowo obliczyć wymiar etatu pedagoga specjalnego
 • Zasady współpracy specjalistów szkolnych i procedury współdziałania z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • Listy kontrolne do określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • Procedury postępowania pedagoga specjalnego w opracowywaniu IPET i WOPFU
 • Wzory deklaracji dla rady pedagogicznej w zakresie propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

 • Bank narzędzi diagnostycznych – ankiety, kwestionariusze badań, mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • Narzędzia do rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu placówki.

PROGRAMY, SCENARIUSZE, PROCEDURY

 • Scenariusze zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • Procedury rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • Przykłady IPET dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomego i słabo widzącego, niesłyszącego i słabo słyszącego, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Wzorcowe wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Pakiet scenariuszy zajęć dla przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Ocena poziomu efektywności pomocy p-p udzielanej uczniom i rodzicom – przykładowe dokumenty
 • Procedury współpracy z rodzicem ucznia, dla którego organizowana jest ppp

 

W ostatniej aktualizacji:

 • Rewalidacja w pytaniach i odpowiedziach – min. Ile wynosi tygodniowe pensum dla nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne?, Czy rodzice mogą zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych w trakcie roku szkolnego?, Jak zapisywać w dzienniku tematy zajęć rewalidacyjnych?
 • Podsumowanie pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/24 – wykaz zadań
 • Procedury ochrony małoletnich – przykładowe działania
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej – zakres obowiązków szkolnych
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi – pytania i odpowiedzi
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jakiego wsparcia potrzebuje dyslektyk i dyskalkulik?
 • Scenariusz zajęć „Jak radzimy sobie z uczuciami”?

Spis treści

 • Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga specjalnego – w układzie przepis-komentarz prawny co to oznacza dla dyrektora i specjalistów
 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego – szczegółowe wytyczne, kto dokładnie może sprawować tę funkcję w okresie przejściowym i po 2026r.
 • Rola i zadania pedagoga specjalnego – z uwzględnieniem 6 zadań szczególnych pedagoga specjalnego oraz 8 kluczowych obszarów jego pracy w ramach pensum
 • Na czym polega wiodąca rola pedagoga specjalnego w procesie diagnozowania
 • Standardy oraz wskazówki do przygotowywania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Wytyczne do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów m.in. w zakresie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu w życiu placówki
 • Bank narzędzi diagnostycznych – ankiety, kwestionariusze badań
 • Procedury rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • Zasady określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • Wytyczne dotyczące rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu placówki.
 • Rola i procedury postępowania pedagoga specjalnego w opracowywaniu IPET i WOPFU
 • Przykłady IPET dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomego i słabo widzącego, niesłyszącego i słabo słyszącego, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Zasady organizacji i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych
 • Pakiet scenariuszy zajęć dla przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem – w układzie tak było-tak jest
 • Ocena poziomu efektywności pomocy p-p udzielanej uczniom i rodzicom
 • Procedury współpracy z rodzicem ucznia, dla którego organizowana jest ppp
 • Wytyczne, niezbędna dokumentacja i zasady współpracy pedagoga specjalnego z poszczególnymi podmiotami: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; dyrektorem; pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną; asystentem edukacji romskiej; pomocą nauczyciela; pracownikiem socjalnym; asystentem rodziny; kuratorem sądowym.
 • Plan pracy pedagoga specjalnego
 • Przykładowe zapisy do dziennika pracy pedagoga specjalnego
 • Dziennik zajęć innych
 • Wzory deklaracji dla rady pedagogicznej w zakresie propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki
 • Komplet dodatkowej dokumentacji
Poznaj naszych autorów:

Poznaj naszych autorów:

Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. terapeuta pedagogiczny. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w publicznym gimnazjum. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom i rodzicom, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i grupy wsparcia.

zwiń

Psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany trener umiejętności społecznych, w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziale psychiatrycznym w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, a także placówkach edukacyjnych i przedszkolach specjalistycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Zawodowo związana z Fundacją z ASPI-racjami w Łodzi, gdzie obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Poradni dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach tej placówki.

zwiń

Pedagog specjalny, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy terapeutycznej szczególną uwagę zwraca na umiejętności kluczowe oraz motywację dziecka, które umiejętnie stara się rozwijać. Uważnie słucha potrzeb rodziców i współpracuje z nimi, aby dać wsparcie i wskazówki do dalszej pracy. W Poznaniu współtworzy Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Aspekt”.

zwiń

Pedagog, terapeuta, trener, specjalista ds. edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK., promotorka wysokiej wrażliwości jako zasobu.

zwiń

Zawartość publikacji

Przekazujemy Państwu dostęp do sprawdzonych, w pełni autorskich rozwiązań rekomendowanych przez Czytelników „Głosu Pedagogicznego”, które podniosą poziom bezpieczeństwa w placówce oświatowej z uwzględnieniem wymagań MEiN. Korzystając z praktycznej publikacji, zrealizują Państwo wszystkie zadania pedagoga specjalnego, i dowiedzą się, w jaki sposób dostosować codzienną pracę do nowych regulacji prawnych.

Zobacz

Teczka pedagoga specjalnego

3 powody, dla których to pozycja obowiązkowa w każdej szkole:

 • Jesteś na bieżąco ze zmianami prawa oświatowego regulującymi funkcjonowanie pedagoga specjalnego w Twojej placówce
 • Zapewniasz 100% wsparcie dla pedagoga specjalnego mając pod ręką kompendium wiedzy ze wszystkich wymaganych obszarów pracy na nowym stanowisku
 • Jesteś zawsze przygotowany do kontroli dzięki kompleksowej dokumentacji opracowanej przez doświadczonych ekspertów

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
499,00 zł netto
524,13 zł brutto

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [1000 stron], w tym materiały merytoryczne i dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Ok. 90 edytowalnych plików w wersji do wydruku na płycie CD
 • Limitowany dostęp do e-wydania publikacji*
 • Kwartalne aktualizacje w cenie 369 zł netto
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
949,00 zł netto
996,45 zł brutto

 • E-wydanie publikacji bazowej oraz dotychczas wydanych aktualizacji [1000 stron] z dostępem na rok*
 • Materiały multimedialne do pobrania, w tym edytowalne dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Aktualizacje bez dodatkowych opłat
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba stron

Ok. 250

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki w kwocie 35 zł netto (43,05 zł brutto). *Warunkiem ciągłego dostępu do e-wydania w serwisie internetowym jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Przedłużenie rocznego abonamentu PREMIUM na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych w wersji PODSTAWOWEJ, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 14 dni przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.) Jeśli chcesz zamówić Teczkę z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień.

Najczęściej zadawane pytania

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą

Liczba stron

Ok. 250

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki w kwocie 35 zł netto (43,05 zł brutto). *Warunkiem ciągłego dostępu do e-wydania w serwisie internetowym jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Przedłużenie rocznego abonamentu PREMIUM na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych w wersji PODSTAWOWEJ, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 14 dni przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.) Jeśli chcesz zamówić Teczkę z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień.

Najczęściej zadawane pytania

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą
Asystent (Online)