Teczka pedagoga | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Psychologia i Mindfulness

www.teczkapedagoga.pl

Teczka pracy pedagoga szkolnego

380 stron treści w wersji papierowej oraz dostępnej online + regularne kwartalne aktualizacje. Narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analiza przypadków, scenariusze zajęć.

www.teczkapedagoga.pl

Wybierz swoją wersję

Twoje wsparcie w codziennej pracy

Teczka pracy pedagoga szkolnego przygotowana jest specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi.

Zespół autorów specjalistów dzieli się w niej sprawdzonymi metodami i gotowymi do bezpośredniego wdrożenia działaniami rekomendowanymi przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”.

Teczka zawiera materiały i narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analizy przypadków, scenariusze zajęć przygotowane przez pedagogów i psychologów z wieloletnią praktyką, a także omówienie ważnych i kluczowych problemów współczesnej szkoły i jej uczniów (zaburzenia zachowania, problemy z emocjami, uzależnienia i cyberzagrożenia) oraz aktualnych kompetencji pedagoga.

Spis treści

 • Pedagog w zreformowanej szkole
 • Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych uregulowań prawnych
 • Notatka służbowa w pracy pedagoga szkolnego
 • Wdrażanie przez pedagoga szkolnego zmian związanych z reformą edukacji
 • Innowacje i eksperymenty zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi
 • Uprawnienia terapeutyczne pedagoga szkolnego
 • Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży
 • Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego
 • Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-proflaktycznych
 • W jaki sposób dostosować program wychowawczo-pro&laktyczny do nowych regulacji prawnych
 • Jak zaangażować ucznia w promocję szkoły?
 • Jak zorganizować w szkole atrakcyjną imprezę, uroczystość lub wystawę?
 • Przygotowanie badania ankietowego w pracy wychowawczej na przykładzie metody socjometrycznej
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Ja – pedagog, czyli trudy interwencji w szkole
 • Jak wspomóc skuteczną adaptację nowych uczniów w szkole?
 • Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny ucznia
 • Depresyjne dziecko w szkole
 • Konstruktywna krytyka w komunikacji z uczniem
 • Uczeń obarczony syndromem nieśmiałości
 • Uczeń odrzucony przez rówieśników, izolowany, nieakceptowany
 • Metody pomocy dla uczniów nieakceptowanych w klasie
 • Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi w szkole/klasie
 • Adaptacja, integracja, czyli jak dobrze rozpocząć rok szkolny
 • Dysfunkcje rozwojowe źródłem problemów wychowawczych
 • Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole techniką kontraktów
 • Zjawisko szkolnej przemocy
 • Jak pracować z uczniem – sprawcą agresji
 • W jaki sposób pomóc uczniowi – o&erze agresji
 • Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • Jak reagować na agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • Tolerancja wśród dzieci i młodzieży – scenariusz zajęć
 • TOLERANCJA – warsztaty dla młodzieży i rodziców
 • Ty głupku! Ale masz beznadziejny piórnik! − O agresywnych zachowaniach dzieci
 • Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej
 • Obowiązki pedagoga szkolnego wobec ucznia krzywdzonego w szkole lub w domu
 • Wyrażanie trudnych emocji
 • Narkotyki
 • Praca pedagoga z uczennicą uzależnioną od narkotyków – studium przypadku
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
 • Dopalacze
 • Młodzież na dopalaczach – studium przypadku
 • Uzależnienie od portali społecznościowych
 • Komputer i Internet – zalety oraz zagrożenia. Projekt szkolny
 • Gry komputerowe
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni
 • O rozmawianiu z dziećmi i młodzieżą na temat życia seksualnego
 • Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie?
 • Prostytucja nieletnich
 • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS
 • Promocja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej
 • Profilaktyka anoreksji i bulimii u młodzieży w działalności pedagogów szkolnych
 • Zmiana regulacji prawnych dotyczących przestępstw popełnianych wobec dziecka
 • Praca z uczniem z depresją
 • Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości
 • Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia
 • Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia
 • Praca z uczniem – budowanie pozytywnej samooceny
 • Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
 • Praca z uczniem, który kłamie
 • Praca z uczniem z cukrzycą
 • Adolescencja – zrozumieć ucznia dorastającego
 • Nie bądź obojętny na ADHD
 • Reakcje najbliższego środowiska
 • Praca z dzieckiem nadmiernie ruchliwym, ale bez ADHD
 • Dysgrafia czy dyspraksja – jak zdiagnozować?
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Praca z uczniem z FAS
 • Psychologiczne gry szkolne uczniów
 • Praca w szkole z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • Rola pedagoga w koordynowaniu wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu
 • Porada i konsultacja − ważne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Pedagog jako realizator programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 • Sposoby postępowania z uczniem z lękiem szkolnym
 • Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły
 • Gdy rodzic pracuje za granicą
 • Jak zorganizować efektywne zebranie z rodzicami?
 • Współpraca z trudnym rodzicem
 • Rozwód rodziców – wsparcie dla dziecka. Zbiór wskazówek dla rodziców, nauczycieli i pedagogów
 • Przesadna kontrola dziecka – rozmowa z rodzicem
 • Łagodzenie napięć i emocji w trudnych relacjach z rodzicami
 • Nie bójmy się kon0iktów. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne niezbędne w pracy pedagoga
 • Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacyjnym
 • Negocjacje partnerskie i mediacje
 • Psychologia udzielania porad
 • Asertywność nauczyciela jako niezbędny składnik procesu wychowania
 • Asertywność ważną umiejętnością w pracy pedagoga
 • Asertywność – na czym polega i jak ją u siebie rozwijać?
 • Dialog motywujący − skuteczna metoda w pracy pro&laktyczno-wychowawczo-terapeutycznej
 • Prelekcja czy warsztat – w jaki sposób mówić na ważne tematy, by zainteresować uczniów, rodziców i nauczycieli?
 • Prowokacyjne zachowania ucznia – metody skutecznego reagowania
W zespole autorskim m.in.:

W zespole autorskim m.in.:

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

zwiń

Neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń z efektywnych narzędzi edukacyjnych i biegłego czytania dla nauczycieli. Od 2020 r. dzieli się swoim doświadczeniem, tworząc kursy w ramach projektu „Mózg na Warsztat”. Założycielka szkoły języka angielskiego dla dzieci i twórczyni metody Discovery English. Zdobywczyni prestiżowej statuetki LIDER Branży Edukacyjnej 2020 i finalistka Tony Buzan Book Awards 2021 dzięki innowacji pedagogicznej „Kreatywny Umysł”.

zwiń

Doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.

zwiń

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracuje w Ośrodku Terapeutycznym MONAR w Rożnowicach, w Klinice Rodzina – Para – Jednostka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz w szkole podstawowej.

zwiń

Psycholog, specjalizacja psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyła szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania na warszawskiej SWPS. Jej kompetencje to: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, także profilaktyka krzywdzenia dzieci, profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

zwiń

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

zwiń

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

zwiń

Sprawdź nas! Zajrzyj do środka wydania

Co zrobić, by poznać, zrozumieć i polubić siebie?

 • Przykładowy scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas rozbudzający potrzebę pracy nad sobą, autorefleksji, dążenia do samoakceptacji
Pobierz

Co otrzymujesz w ramach publikacji?

 • Rozwiązania krok po kroku
  Sposoby na rozwiązanie problemów z pracy pedagoga szkolnego

 • Sprawdzone metody pracy
  Efektywne metody i techniki, które z łatwością wprowadzisz do swojej szkoły

 • Dokumenty i scenariusze
  Gotowe wzory dokumentów pedagoga szkolnego oraz pomysłowe karty pracy i scenariusze zajęć

 • Wiedzę specjalistów
  Nasi eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi i młodzieżą

Wybierz swoją wersję

WERSJA
PODSTAWOWA
499,00 zł netto
523,95 zł brutto

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [380 stron]
 • Aktualne kwartalne aktualizacje w formie 2 e-zeszytów tematycznych
Dodaj do koszyka
WERSJA
PREMIUM
899,00 zł netto
943,95 zł brutto

 • E-wydanie publikacji bazowej [380 stron]
 • Dostęp do e-wydania wszystkich aktualizacji w formie zeszytowej
 • Dokumentacja pedagoga szkolnego dostępna na portalu z możliwością pobrania [wzory dokumentów, ankiety, scenariusze, skrypty rozmów]
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba stron

380

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Koszt kwartalnej aktualizacji w cenie 369 zł netto.

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Luty, maj, sierpień, listopad

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą

Liczba stron

380

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Koszt kwartalnej aktualizacji w cenie 369 zł netto.

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Luty, maj, sierpień, listopad

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą
Asystent (Online)