0 Koszyk
Logowanie

Zarządzenie placówką oświatową

Teczka koordynatora zespołu ds. standardów ochrony małoletnich

Kompleksowa publikacja dotycząca standardów ochrony małoletnich w placówkach zgodna z nowymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym.

Wybierz swoją wersję

Zespół ekspertów, w tym prawników i psychologów, opracował komplet wzorcowych dokumentów z podpowiedziami:

 • Jakie czynności wymagane są od dyrektorów placówek przed zatrudnieniem pracowników mających kontakt z dziećmi i młodzieżą w zakresie sprawdzenia karalności i możliwości dopuszczenia pracownika do pracy z nieletnimi?
 • Jakie nowe obowiązki dla placówek wynikają z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą domową, seksualną oraz rówieśniczą?
 • W jaki sposób wdrożyć obligatoryjne procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, by były nie tylko zgodne z przepisami, ale i jak najbardziej efektywne?
 • Jak opracować standardy ochrony małoletnich, w tym zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem i jakie kary grożą za zaniechanie tego obowiązku?
 • Jak powinien wyglądać wzorcowy plan wsparcia małoletniego i kto odpowiada za jego realizację na poszczególnych etapach?
 • Co zmieniło się w zakresie raportowania o przypadkach krzywdzenia dzieci zakończonych ciężkimi uszkodzeniami ciała lub ze skutkiem śmiertelnym?
 • Jakie informacje może i powinna zbierać placówka, by skutecznie współpracować z organami zewnętrznymi w zakresie ochrony i zdrowia życia małoletnich?
 • Jak zabezpieczyć interesy placówki na wypadek kontroli i wykazać realizację zadań nowelizacji ustawy, uwzględniając zmiany w statucie i procesie rekrutacyjnym nowych pracowników?

 

Co zyskasz korzystając z Teczki koordynatora zespołu ds. standardów ochrony małoletnich?

NARZĘDZIA FORMALNO-PRAWNE

 • Komentarz ekspertów do ustawy z dnia 13.07.2023 i wszystkich wprowadzonych zmian z wykazem obowiązków dla placówek sprawujących opiekę nad małoletnimi stale i okresowo.
 • Wzory standardów ochrony małoletnich gotowe do wdrożenia w różnych typach placówek.
 • Obowiązki osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego.
 • Dokumentację interdyscyplinarnego zespołu interwencji kryzysowej w placówce.
 • Wytyczne dla dyrektora dotyczące sposobu dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • Wymogi dotyczące ustalenia bezpiecznych zasad w relacji na linii personel-dziecko, dziecko-rówieśnik.
 • Obligatoryjne zapisy z obowiązującą podstawą prawną zabezpieczające placówkę na wypadek kontroli.

PROCEDURY I ZASADY DO WDROŻENIA

 • Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 • Procedury podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 • Wzorcowe procedury na wypadek różnych sytuacji kryzysowych oraz sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dziecka m.in. przemocy domowej, przemocy rówieśniczej oraz seksualnej.
 • Procedury informowania sądu opiekuńczego i innych instytucji pomocowych oraz procedura „Niebieskiej Karty”.
 • Procedury skutecznego weryfikowania personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci.
 • Procedury i listy kontrolne zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem.
 • Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie.
 • Zasady udostępniania rodzicom/opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

DOKUMENTY I MATERIAŁY DODATKOWE

 • Załączniki w postaci list kontrolnych, dokumentów, notatek służbowych koniecznych do raportowania kryzysowych przypadków.
 • Wzorcowe pisma do sądu opiekuńczego i instytucji wsparcia, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.
 • Listy kontrolne do przeglądu i aktualizacji standardów.
 • Zaktualizowane zapisy w dokumentacji, do wprowadzenia w statucie szkoły i dokumentacji z podstawą prawną i komentarzem eksperta.
 • Lista instytucji i organów pomocowych, które należy powiadomić w przypadku wystąpienia przemocy.
 • Pomocnicze procedury zapobiegające sytuacjom kryzysowym w placówce, m.in. mediacja rówieśnicza, wskazówki dotyczące systemu informowania.
 • Case study – przykłady zastosowania procedur w realnych sytuacjach.
 • Materiały edukacyjne dla rodziców – ankiety, ulotki, broszury.

Spis treści

 • Standardy Ochrony Małoletnich – placówki zobowiązane do wprowadzenia procedur, obowiązki pracodawcy, odpowiedzialność kadry zarządzającej.
 • Aktualne obowiązki dyrektora, właściciela placówki i pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów po 13.07.2023 r. – zgodnie z ustawą o ochronie nieletnich.
 • Zasady i procedury, które wymagają aktualizacji lub wprowadzenia – jakie nowe obowiązki spoczywają na placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi?
 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich – m.in. w zakresie kontaktu fizycznego z dziećmi, kontaktu poza godzinami pracy.
 • Sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Możliwe kary za naruszenie i nieprzestrzeganie przepisów.
 • Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.
 • Wzorcowe zapisy w statucie uwzględniające aktualne zmiany w prawie.
 • Zespół interwencji kryzysowej w placówce – wytyczne, zasady tworzenia, podział obowiązków, odpowiedzialność i współpraca.
 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, zachowania niedozwolone wobec małoletnich.
 • Zasady wspierania bezpiecznych relacji między rówieśnikami.
 • Zasady i procedury podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadzenia informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 • Procedury i spis osób odpowiedzialnych do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego.
 • Zasady i sposób udostępniania personelowi i opiekunom dziecka polityki do jej zaznajomienia i stosowania.
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu – do wdrożenia w placówce.
 • Sposoby reagowania, procedury działania dla zespołu interwencji kryzysowej w szkole i placówce.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy ze strony członka rodziny/opiekuna prawnego.
 • Procedury postępowania z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej w sytuacji oznak znęcania psychicznego i fizycznego.
 • Procedury działania pracowników placówki w przypadku ujawnienia przestępstwa i znajomości etapów realizacji tych działań.
 • Szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym – do wdrożenia w placówce.
 • Procedura postępowania w przypadku rozpowszechniania przez ucznia pornografii w szkole.
 • Procedura postępowania w przypadku ujawnienia problemu sekstingu w szkole.
 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia prostytucji.
 • Procedura postępowania z dzieckiem molestowanym seksualnie.
 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ekshibicjonizmu.
 • Informacja nt. form przemocy rówieśniczej – znęcanie się, gnębienie, naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych niosących zagrożenie życia lub zdrowia.
 • Przemoc wobec dziecka z niepełnosprawnością – interwencja prawna.
 • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
 • Zabezpieczenia placówki na wypadek kontroli
 • Wytyczne dla dyrektora dotyczące sposobu dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • Lista kontaktów do placówek pomocowych.
Poznaj naszych autorów:

Poznaj naszych autorów:

Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, kierownik placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integratywnym (aktualnie na 3 roku). Autorka ponad 100 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, pracy z osobami po próbie samobójczej czy zagrożeń XXI wieku. Zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu suicydologii w mediach np. Newsweek, Onet, WP, Polskie Radio Lublin itd.

zwiń

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.

zwiń

Nauczyciel, dyrektor szkoły dla dorosłych, trener i pasjonat edukacji, który zaangażowany jest w rozwój nowatorskich metod nauczania, rozwijanie umiejętności cyfrowych i promowanie nauki informatyki wśród uczniów. Jego osiągnięcia i zaangażowanie zostały docenione na wielu poziomach, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Doświadczony nauczyciel informatyki i biologii, egzaminator OKE, a także dyrektor szkoły dla dorosłych. Posiada bogate osiągnięcia i doświadczenie zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w biznesie.

zwiń

Zawartość publikacji

Zapewnij bezpieczeństwo małoletnich poprzez systematyczne sprawdzanie i aktualizację standardów oraz procedur. Sprawdź jeden z naszych przykładowych materiałów - Procedury postępowania na wypadek dostępu do treści szkodliwych w internecie oraz zaobserwowania cyberprzemocy wśród uczniów.

Zobacz

3 powody, dla których to pozycja obowiązkowa w każdej placówce i ośrodku pomocy:

 • Wprowadzisz zgodne z przepisami obligatoryjne standardy ochrony małoletnich w momencie ich wejścia w życie!
 • Zapewnisz bezpieczeństwo swoim podopiecznym mając pod ręką procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka wraz z listą placówek pomocowych
 • Jesteś zawsze przygotowany do kontroli dzięki kompleksowej dokumentacji opracowanej przez doświadczonych ekspertów

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
499,00 zł netto
524,13 zł brutto

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [250 stron], w tym materiały merytoryczne i dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Ok. 50 edytowalnych plików w wersji do wydruku na płycie CD
 • Kwartalne aktualizacje w cenie 369 zł netto
 • Wybierz segregator z wersją papierową, jeśli chcesz mieć stały dostęp do podstawowej wersji Teczki Procedur.
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
949,00 zł netto
996,45 zł brutto

 • E-wydanie publikacji bazowej oraz dotychczas wydanych aktualizacji [250 stron] z dostępem na rok i automatycznym przedłużeniem
 • Materiały multimedialne do pobrania, w tym edytowalne dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Aktualizacje bez dodatkowych opłat
 • Wybierz serwis www.proceduryochronymaloletnich.pl  www.ochronamaloletnich.pl jeśli chcesz mieć dostęp do pełnego wydania publikacji z każdego urządzenia z Internetem.
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba stron

Ok 250

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Materiały merytoryczne i dokumenty, ankiety, karty pracy

Koszt aktualizacji

Kwartalne aktualizacje w wersji podstawowej w cenie 369 zł netto. Warunkiem ciągłego dostępu do e-wydania w serwisie internetowym jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Przedłużenie rocznego abonamentu PREMIUM na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych w wersji PODSTAWOWEJ, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 14 dni przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą

Liczba stron

Ok 250

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Materiały merytoryczne i dokumenty, ankiety, karty pracy

Koszt aktualizacji

Kwartalne aktualizacje w wersji podstawowej w cenie 369 zł netto. Warunkiem ciągłego dostępu do e-wydania w serwisie internetowym jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Przedłużenie rocznego abonamentu PREMIUM na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych w wersji PODSTAWOWEJ, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 14 dni przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą
Asystent (Online)